Dernek Tüzüğü

SARP’IN UMUDU  GENETİK HASTALIKLI VE ENGELLİ ÇOCUKLAR  VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE: 1 ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı : SARP’IN UMUDU GENETİK HASTALIKLI VE ENGELLİ ÇOCUKLAR  YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’DİR.

Derneğin Merkezi: ANKARA’ dır. Yönetim Kurulu kararı ile Ankara içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE: 2 AMACI
Başta genetik hastalıklarla dünyaya gelmiş ve/veya sağlıklı doğmasına rağmen sonradan herhangi bir nedenle engelli olan ve/ veya engelli olarak dünyaya gelmiş çocukların;yurt içi ve yurt dışındaki teşhis,tedavigiderleri, tıbbi cihaz, tekerlekli sandalye ve sair tüm cihaz ve sarf malzeme ve ihtiyaçları; psikolojik destek, rehabilitasyon ve diğer tüm ihtiyaçlarında,ayni, nakdi  her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

MADDE: 3 ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ
Tüzüğün 2. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;

Genetik hastalıklarla, özellikle Canavan hastalığı ile dünyaya gelmiş ve/veya sağlıklı doğmasına rağmen sonradan herhangi bir nedenle engelli olan veya engelli doğan çocukların yurt içi ve yurt dışındaki teşhis ve tedavi giderlerini karşılar,
Bu çocukların ihtiyacı olan her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur.Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır;bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur;koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar, hastaların ihityaçları doğrultusunda gerekli tıbbi cihaz ve malzemelerin temini için yurtdışı ve yurtiçinde gerekli işbirliği çalışmlaraı, fon başvuruları yapar, sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır.
Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Tüm engellilerle ilgili bakım, rehabilitasyon, eğitim ve barınma merkezleri kurar, kuranlara her türlü yardımda bulunur, ortak çalışmalar yapar.
Özel eğitim ve rehabilitasyon ya da psikoloji konusunda ilgili kurum,kuruluş ve kişilere aile ve çocukları yönlendirir.Aileleri, hastalıklar ve çocukların yaşam mücadeleleri ile ilgili bilinçlendiripbilgilendirerek , her türlü  eğitim ve seminerleri ücretsiz verir.
Sosyal devletin tüm kurumlarıyla işlerlik kazanması için çalışmalar yürüterek, engellilerin ve genetik hastalıklı çocukların ihtiyaç duydukları tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanmasını ve insanca yaşama koşullarının yaratılmasını sağlamak için projeler hazırlayarak uygular,uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapar.
Genetik hastalıkları ve engelliliği yaratan koşulların önlenmesi için tedavi yöntemleri konusunda çalışmalar yaparak, kamuoyunu bilgilendirip bilinçlendirir.İlgili kurum , kuruluş ve kişilerle ortak çalışmalar düzenler, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılır,ulusal ve uluslar arası toplantı,etkinlik ve sergiler düzenler.
Gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
Derneğin amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve şubeler arası iletişimi gerçekleştirmek amacıyla süreli veya süresiz yayın çıkarır, dijital ortamda web sayfası, yayın hazırlar ve kamuoyuna ulaştırır veya Dernek amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapar
Tüm engelli çocuk ve ailelerinin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurar veya kurulmasını destekler, modern tıbbi araç ve gereçleri satın alır veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar,
Genetik hastalıklarla doğmuş ve /veya sonradan herhangi bir nedenle engelli olmuş ya da engelli doğmuş çocukların tıbbi tedavi giderlerine ve sosyal yaşamdaki yerlerine gereken önemin ve katkının verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katılır, yürürlükteki mevzuatın uygulanması,engelliler yararına olmasıiçin çaba gösterir, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle bu alanda işbirliği yapar.
Aynı ya da benzer amaca yönelik ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapar.
Dernek amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş platformlara üye olur, platform kurar veya platformların kuruluşuna katılır.
Yasalarda değişiklik yapılması için teklifler hazırlar, yasa hazırlıklarına katkı vererek, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar, kamuoyu oluşturur.
Yoksul üyelere gıda bankacılığı kapsamında gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vb ayni veya nakdi nitelikte yardımlar yapar, yapılmasına aracılık eder.Derneğe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir,
Taşınmaz mal bağışı kabul eder, satın alır, kiralar, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır.
Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarır.
Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme, sandık kurar ve çalıştırır.
Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.
Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.
Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.
 

İKİNCİBÖLÜM
ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE: 4 DERNEĞE ÜYE OLMA

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.

  Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

MADDE: 5 ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazı ile bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

MADDE: 6 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

       1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

       2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

       3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

       4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE: 7 ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

MADDE: 8 ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDATI
Giriş aidatı ve yıllık aidat her yıl Ocak ayında Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM
MADDE: 9 MERKEZ GENEL KURULU VE TEŞKİLİ
Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurul Asıl Üyeleri ile şube Genel Kurulu tarafından seçilen 6 kişiden teşekkül eder.
MADDE: 10 TOPLANTILARI
Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.

a) OLAĞAN TOPLANTILAR
Olağan toplantılar üç yılda bir Haziran ayında Dernek Merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır.
b) OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR
Derneğin olağanüstü toplantıları:
a) Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile,
b) Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
c) Merkez Genel Kurul Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır.
Genel Kurul, toplantıya en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’ nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu’ nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallî Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
c) TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE: 11 ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi günlük mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE: 12 YETER SAYI
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE: 13 GÜNDEM
Gündem, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Merkez Denetleme Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir.
Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.

MADDE: 14 ÜYELERİN HAKLARI VE OY KULLANMA
Her Genel Kurul Üyesi bir oy ve eşit haklara sahiptir. Organların seçimlerinde en çok oy alanlar, sıra ile aslî ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.

MADDE: 15 YAPILIŞ USULÜ
Genel Kurul Toplantısı, ilânda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’ a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imza ederek toplantı yerine girerler. Listedeki imzaların tetkikinden toplantı yeter sayının sağlandığının anlaşılması üzerine durum bir tutanakla Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtipten oluşan kongre divanı seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Kâtipler toplantı zaptını tanzim eder, başkan ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE: 16 GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Derneğin vakıf kurması,
Derneğin fesih edilmesi,
Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

İKİNCİ KISIM
MADDE: 17 MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üç sene müddetle vazife görmek üzere, Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 5 asıl, 5 yedek üyeden teşekkül eder.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinin her biri, mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurarak Genel Kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

MADDE: 18 GÖREV VE YETKİLERİ
Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak,
b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü kişilere yetki vermek,
c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe gereklerini ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
e) Merkez bütçesinde maddeler arasında nakil yapmak,
f) Merkezdeki memur ve müstahdemleri işe almak ve işten çıkarmak,
g) Genel Kurul’un vereceği yetki doğrultusunda Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu şube kurucularına yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, Yönetim Kurullarını ıskat ve yerlerine geçici Yönetim Kurulu tayin etmek,
h) Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik veya katî hesaplarını kabul veya reddetmek. Ret halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek. (Şube Genel Kurullarının hakları mahfuzdur),
İ)Yürürlükteki mevzuat, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım – satımı, her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek,
Derneğin mülkiyet veya zilliyetinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek,
i) Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak,
j) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak,
k) Gerektiğinde şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
l) Tüzükte belirtilen ve gerekli gördüğü sair hususlarda gerek görüldüğünde ilgili kişi veya kurumlardan mütalâa istemek,
m) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak,
n) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
o) Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.
p) Genel Kurul’un vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak.
r) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.
s) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak, oluşturulan platform ve benzeri organizasyonlara katılmak, sivil toplum kuruluşlarına üye olmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM
MADDE: 19 MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Merkez Denetleme Kurulu, üç sene müddetle, Merkez Genel Kurulu adına Derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, Dernek üyeleri arasından seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur.

  Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır.Müddeti dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
DenetlemeKurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
MADDE: 20 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

ALTINCI KISIM
MADDE: 21 ŞUBELER VE KURULUŞU
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Genel Kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir
Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından,Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

MADDE: 22 ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI
Şubenin çalışma coğrafyası, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE: 23 ŞUBENİN ORGANLARI
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.     Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedeküye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir.
Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, Dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan kararlarını yerine getirmek zorundadırlar.

MADDE: 24 ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ
Şube, Genel Merkez Genel Kurul toplantılarında, şube genel kurul asli üyeleri ile temsil edilir.
Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.
 

MADDE: 25 ŞUBE GENEL KURUL TOPLANMA USULLERİ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan genel kurulu,üç yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 26 TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALÎ HÜKÜMLER

MADDE: 27 DERNEĞİN GELİRLERİ
a) Giriş ve üye aidatı,

b)Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
c) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, çay ve yemek davetleri,temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi,atölye çalışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d)Çeşitli amaçlarla yapılmış projeler,kurum ve kuruluşlardan sponsorluk gelirleri,
e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
f) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,
g) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
h) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
ı) Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

MADDE: 28 GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.
Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.
Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

MADDE: 29 BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR
Dernek gelirlerinin asgari %50’si, tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır.
Yönetim Kurulu kararları olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.
Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçe de değişiklik yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur.
Dernek adına yürütülen faaliyetlerde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
MADDE: 30 DEFTER VE KAYITLAR
Kanuni defterler haricinde Dernek ihtiyaçlarının gerektirdiği defterler tutulabilir.

ALTINCI BÖLÜM
MADDE: 31 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

YEDİNCİ BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
MADDE: 32 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değiştirilebilir.
Genel kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üye sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE: 34 DERNEĞİN FESHİ
Dernek Merkez Genel Kurulu kararı ile feshi: Dernek Merkez Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Görüşmelere başlanması için, Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesine ait çoğunluk uygulanır. Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk oyu şarttır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin malvarlığı, Dernek Merkez Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek veya vakfa bırakılır. Tasfiye işlemi, Yönetim Kurulunca seçilen bir komisyon tarafından yürütülür.

MADDE 35 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.